1)- از امانتداری محمد صلی الله علیه و آله

ابوطالب که خود بزرگ «قریش» بود و به سخاوت و شهامت و مناعتِ طبع معروفیت داشت؛ وضع دشوار زندگی برادر زاده، او را وادار نمود…

جستجو در کل مطالب