آگاهی به حقانیت نبوت

این گزارش جعلی مندرجی است که در بسیاری از منابع قدیم و جدید آمده است: کنجکاوی خدیجه برای واقف شدن از حقیقت ادعای پیامبر صلی…
حضور حضرت خدیجه سلام الله علیها هنگام نزول وحی ابن اثیر ، ابن عبدالبر و مجلسی حدیثی به سند خود از اسماعیل بن ابی حکیم…

جستجو در کل مطالب