فاطمه مادر خدیجه

طبقه بندي هاي فرزند

مادر ایشان فاطمه بنت زائده بن اصم بن رواحه بن حجر بن عبد بن معیص بن عامر بن لؤی است که او نیز در لؤیّ…

جستجو در کل مطالب